Xuất bản thông tin

null Ban pháp chế HĐND huyện giám sát công tác cải cách hành chính năm 2020

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Ban pháp chế HĐND huyện giám sát công tác cải cách hành chính năm 2020

Ngày 19-06-2020, Ban Pháp chế HĐND huyện Tam Nông đã đến giám sát công tác cải cách hành chính năm 2020 tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện.

Từ đầu năm 2019 đến tháng 05 năm 2020, Phòng TN & MT đã tiếp nhận và giải quyết được 1.317 hồ sơ về đất đai. Trong đó cấp giấy chứng nhận (GCN) lần đầu 394 hồ sơ, cấp GCN đối với trường hợp giao đất 564 hồ sơ, cấp GCN đối với trường hợp cho thuê đất không phát sinh, chuyển mục đích sử dụng không phải xin phép 163 hồ sơ, chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép 196 hồ sơ, tham mưu UBND huyện xác nhận 28 kế hoạch bảo vệ môi trường. Các hồ sơ được giải quyết đúng thời gian quy định. Đồng thời phòng TN&MT cũng đã phối hợp với các xã, thị trấn và các ngành có liên quan tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, không để trễ hẹn. Công tác tuyên truyền cải cách hành chính cũng được quan tâm, thực hiện tốt…

Qua giám sát, Đoàn đề nghị phòng TN&MT tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tổ chức xuống cơ sở nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong công tác CCHC có liên quan đến ngành để kịp thời tháo gỡ, quan tâm công tác đào tạo cán bộ để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ… 

Chí Cường