Xuất bản thông tin

null Ban KT-XH HĐND huyện khảo về phát triển nguồn nhân lực

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Ban KT-XH HĐND huyện khảo về phát triển nguồn nhân lực

Ngày 16-06-2020, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Tam Nông đã đến khảo sát kết quả thực hiện nghị quyết số 46 của HĐND về phát triển nguồn nhân lực huyện Tam Nông giai đoạn 2016-2020 tại xã Phú Hiệp và Phú Thọ.

Theo báo cáo, cơ cấu nguồn nhân lực của xã Phú Hiệp có nhiều thay đổi theo hướng tăng dần tỷ trọng lao động trong lĩnh vực Công nghiệp – Xây dựng – Dịch vụ, giảm dần trong lĩnh vực Nông – Lâm – Thủy sản. Lực lượng lao động luôn trẻ hóa, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách của xã được nâng lên. Còn xã Phú Thọ thì trình độ học vấn của người dân ngày càng được nâng cao, số người từ 15 tuồi trở lên đã tốt nghiệp THCS và qua các lớp dạy nghề, đào tạo nghề đều tăng, hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực trên địa bàn xã có bước phát triển tích cực, số lao động được giải quyết việc làm đều tăng hàng năm…

Qua khảo sát, Đoàn đề nghị xã Phú Hiệp tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đủ tiêu chuẩn và đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Xã Phú Thọ tiếp tục định hướng cho lao động đã tham gia làm việc ở nước ngoài có công việc ổn định, phát triển kinh tế khi trở về nước…

                                                                                    Chí Cường