Xuất bản thông tin

null Về việc cấp giấy phép xây dựng cho Mai Thị Bích Thuỷ - xã Phú Thành A

CÔNG KHAI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG KHAI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Về việc cấp giấy phép xây dựng cho Mai Thị Bích Thuỷ - xã Phú Thành A