Xuất bản thông tin

null Về việc chấp thuận điều chỉnh giấy phép xây dựng cho Nguyễn Duy Quyên - TT Tràm Chim

Chi tiết bài viết CÔNG KHAI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Về việc chấp thuận điều chỉnh giấy phép xây dựng cho Nguyễn Duy Quyên - TT Tràm Chim