Xuất bản thông tin

null Về việc cấp giấy phép xây dựng cho Huỳnh Thanh Tuấn - xã Phú Thọ

Chi tiết bài viết CÔNG KHAI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Về việc cấp giấy phép xây dựng cho Huỳnh Thanh Tuấn - xã Phú Thọ