Xuất bản thông tin

null Hội nghị trực tuyến triển khai các hoạt động trọng tâm

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội nghị trực tuyến triển khai các hoạt động trọng tâm

Ngày 12,5,2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện, UBND huyện Tam Nông, Đại diện Thường trực Đảng ủy, UBND, các tổ chức chính trị - xã hội, Công an; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã-thi trấn; Đại diện Ban Chủ nhiệm Hội quán; Đại diện một số Tổ Nhân nhân tự quản và Đại diện Ban Công tác Mặt trận khóm, ấp đã tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu huyện để nghe triển khai các hoạt động trọng tâm chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) và 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020, do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tổ chức.

Mục đích hội nghị là Từng bước đổi mới phương thức hoạt động của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh trong tình hình mới. Đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền và phát động các phong trào thi đua yêu nước trong hệ thống Mặt trận; thông qua hoạt động giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân nhận thức sâu sắc về tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam, góp phần xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc của Tỉnh. Tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2020 của Ủy ban MTTQ Việt Nam Tỉnh gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện các chương trình, đề án trọng tâm của Tỉnh. Các hoạt động phải được triển khai đồng bộ, hiệu quả, thiết thực tránh phô trương, hình thức gây lãng phí. Sau Hội nghị, tập trung ra quân, triển khai các công trình, phần việc...

Trần Trọng Trung