Xuất bản thông tin

null Đảng bộ xã Hoà Bình nổ lực vượt qua khó khăn hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết Đại hội

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Đảng bộ xã Hoà Bình nổ lực vượt qua khó khăn hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết Đại hội

Ngày 12/5/2020 Đảng bộ xã Hoà Bình, huyện Tam Nông sẽ tổ chức Đại hội đảng bộ khoá V nhiệm kỳ 2020-2025. Để đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội IV đã đề ra. Qua đó sẽ bầu ra ban chấp hành nhiệm kỳ mới. Cổng thông tin điện tử huyện Tam Nông xin điểm qua một số kết quả nổi bật mà đảng bộ xã Hoà Bình đã đạt được trong nhiệm kỳ.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Hoà Bình đã tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện đạt và vượt 10/12 chỉ tiêu nghị quyết đề ra trên tất cả các lĩnh vực, nổi bật.

- Tình hình kinh tế phát triển khá, lĩnh vực nông nghiệp được quan tâm đầu tư, nhất là xây dựng hệ thống thủy lợi nội đồng, nâng cấp đê bao bảo vệ sản xuất, các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả tiếp tục duy trì và được nhân rộng, liên kết tiêu thụ sản phẩm, ứng dụng khoa học công nghệ và cơ giới hóa để giảm giá thành trong sản xuất; xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch cụ tiếp tục được mở rộng cơ bản đáp ứng nhu cầu trao đổi hàng hóa của nhân dân. Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới xã Hoà Bình đã triển khai thực hiện Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao, hiện tại đạt 16/19 tiêu chí, còn 03 tiêu chí chưa đạt đó là tiêu chí 10 (thu nhập), tiêu chí 11 (Y tế), tiêu chí 17 (cảnh quan - môi trường). Phấn đấu năm 2020 hoàn thành 19/19 tiêu chí.

- Lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện; việc chăm lo cho gia đình chính sách, người có công được quan tâm thực hiện tốt; công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo, đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng vượt chỉ tiêu đề ra; công tác y tế, giáo dục được quan tâm đầu tư và đạt kết quả tích cực. Các hoạt động an sinh xã hội được thực hiện tốt; công tác đền ơn đáp nghĩa đối với gia đình chính sách đặc biệt quan tâm; công tác bảo trợ xã hội được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng; tập trung thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, tạo việc làm, xuất khẩu lao động vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo; thực hiện tốt các chương trình y tế Quốc gia, chăm sóc sức khỏe cộng đồng; số người tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện ngày càng tăng; từng bước nâng cao dân trí, cải thiện thu nhập của người dân trong xã.

- Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác quốc phòng quân sự địa phương được thực hiện tốt; hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn, công tác xây dựng chính quyền từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

- Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể từng bước được nâng lên. Phương thức lãnh đạo của Đảng từng bước đổi mới; chất lượng sinh hoạt chi bộ nâng lên về nội dung và hình thức. Trong 05 năm kết nạp được 29/35 đảng viên, đạt 82,8% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra nâng tổng số đảng viên toàn đảng bộ 149 đảng viên, chiếm 3,1% dân số.

Tại đại hội kỳ này ngoài việc thông qua các báo cáo chính trị của ban chấp hành đảng bộ xã khoá IV, nhiệm kỳ 2015-2020 trình đại hội đảng bộ xã khoá V; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, điều hành của Ban chấp hành đảng bộ khoá IV, nhiệm kỳ 2015-2020. Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp các dự thảo văn kiện trung ương, huyện và xã, dự thảo nghị quyết đại hội và chương trình hành động đảng bộ xã. Tại đại hội sẽ biểu quyết một số chỉ tiêu chủ yếu những vấn đề còn có ý kiến khác nhau trong văn  kiện đại hội đảng bộ xã khoá V nhiệm kỳ 2020-2025 và biểu thị văn kiện cấp trên và chương trình hành động. Qua đó sẽ bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới khoá V.

Hoàn Quân