Xuất bản thông tin

null Ban thường vụ Huyện ủy giám sát Đảng ủy và Bí thư Đảng ủy xã Phú Hiệp

Chi tiết bài viết Tin tức

Ban thường vụ Huyện ủy giám sát Đảng ủy và Bí thư Đảng ủy xã Phú Hiệp

Ngày 02/06/2022, Tổ giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Nông do đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông làm Tổ trưởng đã có buổi giám sát  Đảng ủy xã Phú Hiệp và giám sát đối với đồng chí Nguyễn Minh Lũy, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Hiệp về lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 23-KL/TU ngày 25/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và công tác giảm nghèo bền vững.

Theo báo cáo, Bộ máy quản lý điều hành chương trình xây dựng nông thôn mới từ xã đến ấp luôn được kiện toàn, cũng cố. Công tác tuyên truyền, vận động và triển khai thực hiện phong trào thi đua “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới” được Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành quan tâm duy trì thực hiện. Tính đến thời điểm hiện tại xã đã đạt được 17/19 tiêu chí. Công tác phát triển sản xuất luôn được quan tâm và lồng ghép từ các chương trình khuyến nông, đào tạo nghề, tập huấn kiến thức về khoa học kỹ thuật, mô hình 03 giảm 03 tăng, mô hình 01 phải 5 giảm nâng cao năng suất, chất lượng, góp phần tăng thu nhập cho người dân; Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chương trình, dự án, được trên đầu tư trên địa bàn xã. Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã, các ngành đã triển khai thực hiện các giải pháp về công tác giảm nghèo bền vững, nhất là tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ nghèo, hộ cận ghèo tiếp cận đầy đủ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

 

Qua giám sát, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa yêu cầu Đảng ủy và Bí thư Đảng ủy xã Phú Hiệp luôn tập trung cao độ, phấn đấu thực hiện xã đạt chuẩn Nông thôn mới vào cuối năm 2022 như mục tiêu đã đề ra; Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trên địa bàn; Cán bộ, đoàn thể xã tăng cường tuyên truyền vận động và cùng với người dân thường xuyên ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan xanh- sạch – đẹp; Kiên quyết giải tỏa, xử lý các trường hợp lấn chiếm hành lang đường bộ; Thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và giảm nghèo bền vững…                                                                                                  

                                                                                               Chí Cường