Xuất bản thông tin

null Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với huyện

Chi tiết bài viết Tin tức

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với huyện

Ngày 18/05/2022, Ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp cùng các sở ngành tỉnh đã có buổi làm việc với Uỷ ban nhân dân huyện Tam Nông về tình hình thực hiện các dự án đầu tư và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện.

Theo báo cáo, Tổng số dự án đầu tư công khởi công mới giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn huyện là 106 dự án. Hiện nay 106 dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, đủ điều kiện triển khai các bước theo lộ trình bố trí kế hoạch vốn hằng năm theo quy định. Công tác chuẩn bị đầu tư đã có nhiều chuyển biến tích cực, Huyện đã chỉ đạo các ngành chuyên môn ưu tiên thực hiện đối với các dự án quan trọng, cấp thiết phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội của địa phương và phù hợp với khả năng huy động nguồn lực các năm tiếp theo. Tổng Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 là: 154.382,152 triệu đồng, giá trị giải ngân đến ngày 15/5/2022 là 38.678,123 triệu đồng, đạt 25,05%. Huyện cam kết giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 đến 31/01/2023 đạt 100%. Việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với Tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã được Huyện quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, xuyên suốt trong toàn hệ thống chính trị, cấp uỷ, chính quyền đã nhận thức sâu sắc về công tác này, xem đây là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Đến cuối năm 2021, Huyện có 06/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Phú Cường, An Hoà, Hoà Bình, Phú Đức, Phú Thọ, Tân Công Sính), đồng thời đã hoàn chỉnh hồ sơ minh chứng đề nghị Tỉnh công nhận xã Phú Ninh đạt chuẩn NTM và xã Phú Cường đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021, hiện chờ kết quả công nhận của Tỉnh. Năm 2022, Huyện đang tập trung triển khai thực hiện hoàn thành các tiêu chí để đưa 03 xã gồm: Phú Hiệp, Phú Thành A và An Long đạt chuẩn NTM. Năm 2021 tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình xây dựng NTM là 6.577,72 triệu đồng, đến nay đã giải ngân được 4.616,04 triệu đồng, đạt 70,18%.

 

Qua làm việc, Ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Huyện tiếp tục triển khai tốt các dự án trên địa bàn; Tập trung mọi nguồn lực xây dựng NTM ở các xã chưa đạt, đặc biệt quan tâm đến tiêu chí về hộ nghèo và môi trường, tăng cường vận động người dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường. Đồng thời đề nghị các Sở, Ngành tỉnh có liên quan tiếp tục quan tâm hỗ trợ huyện Tam Nông trong công tác xây dựng NTM trên địa bàn, để huyện sớm đạt huyện NTM trong thời gian tới.

  Chí Cường