Xuất bản thông tin

null Cấp giấy phép xây dựng cho Nguyễn Thị Thu - xã Tân Mỹ - Thanh Bình

Chi tiết bài viết CÔNG KHAI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Cấp giấy phép xây dựng cho Nguyễn Thị Thu - xã Tân Mỹ - Thanh Bình