Xuất bản thông tin

null Hỗ trợ và giám sát, kiểm tra việc xây dựng nhà ở riêng lẻ của các hộ dân

Chi tiết bài viết CÔNG KHAI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Hỗ trợ và giám sát, kiểm tra việc xây dựng nhà ở riêng lẻ của các hộ dân